ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

Vinaora Nivo Slider 3.x

ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.x

ตรวจสอบภายใน

      

 พ.อ. ชลราช วงศ์ศรีกุล 

นายทหารตรวจสอบภายใน

 

          การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือ  หรือกลไกที่สำคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององค์กรทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้งานตรวจสอบภายในประสบความสำเร็จ คือ ผู้บริหารสามารถนำผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความสำเร็จแก่องค์กร

 

ภารกิจ

          มีหน้าที่วางแผน อำนวยการกำกับดูแล และดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สิน ตรวจสอบด้านงบประมาณ ตรวจสอบการส่งงเดือนใบสำคัญคู่จ่าย และตรวจสอบอื่นใด ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ความหมายของการตรวจสอบภายใน

          การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม  และเป็นอิสระ ในอันที่จะช่วยให้การดำเนินงานของส่วนราชการ  เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด  ด้วยการประเมินและปรับปรุง ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ