สำนักตรวจปฏิบัติราชการ

 

 

พล.ต. จัตุรงค์ ภูมิยุทธิ์
ผอ.สตป.สจร.ทหาร 

           

                 น.อ. ฉัตรชัย ดวงรัตน์
                รอง ผอ.สตป.สจร.ทหาร

            

          

                พ.อ. ฉัตรชัย ดวงรัตน์
               รอง ผอ.สตป.สจร.ทหาร


ภารกิจและอัตราการจัด

ภารกิจ 
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจการปฏิบัติราชการ ตรวจติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตรวจการใช้พลังงานของ
ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งการสืบสวนสอบสวนและเรื่อง
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีผู้อำนวยการสำนักตรวจการปฏิบัติราชการเป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 

ขอบเขตความรับผิดชอบ
๑.รวบรวมหลักฐานและแบบธรรมเนียม  ตลอดจนข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ 
๒.ดำเนินการตรวจการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ในเรื่อง เกี่ยวกับกิจการทั่วไปและกิจการส่งกำลัง ตลอดจนกิจการอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
๓. เสนอแนะการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย  
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  แบบธรรมเนียมของทางราชการ  นโยบาย  และสั่งการของผู้บังคับบัญชา
๔. จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 

๕. ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของกองบัญชาการกองทัพไทย
๖. ตรวจการใช้พลังงานของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
๗. รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน สำนวนการสอบสวนจากส่วนราชการ
ในกองบัญชาการกองทัพไทย
๘. ดำเนินการสืบสวนและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๙. รายงานผลการสืบสวนเกี่ยวกับข้อเท็จจริง หลักฐาน พร้อมทั้งเสนอ ข้อคิดเห็นให้ผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป
การแบ่งส่วนราชการ  แบ่งออกดังนี้
๑.    กองตรวจกิจการทั่วไป  มีหน้าที่ตรวจการปฏิบัติราชการ การบริหารราชการของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย เกี่ยวกับการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย การสารบรรณ การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ และตรวจการใช้พลังงานของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในกองบัญชาการกองทัพไทย
๒.    กองตรวจกิจการการส่งกำลัง  มีหน้าที่ ตรวจการปฏิบัติราชการ การบริหารส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย เกี่ยวกับกิจการส่งกำลัง  สิ่งอุปกรณ์ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในกองบัญชาการกองทัพไทย
๓. กองสืบสวนสอบสวน มีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และเรื่องที่ผู้บังคัีบบัญชามอบหมาย
เพื่อสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง และรายงานผลการสืบสวนและสอบสวนโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น
๓.๑ แผนกพิจารณารายงานและคำร้อง มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน สำนวนการสอบสวนจากส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อการร้องทุกข์ ร้องเรียน รวบรวมข่าวสารหลักฐาน และแบบธรรมเนียมทหารที่เกี่ยวกับเรื่องราวนั้นๆ และดำเนินกรรมวิธีตามระเบียบ และคำสั่งของทางราชการ
๓.๒ แผนกสืบสวนสอบสวน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ การประหยัด การร้องทุกข์ การร้องเรียนที่เกิดขึ้นภายในกองบัญชาการกองทัพไทย หรื่องเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เพื่อสืบสวนและสอบสวนหาข้อเท็จจริงและรายงานผลการสืบสวนและสอบสวน พร้อมทั้งข้อเสนอข้อคิดเห็นให้ผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป