กองสืบสวนสอบสวน

 

       

            พ.อ. ธเนศ  บุญยรัตพันธ์

         ผอ.กสส.สตป.สจร.ทหาร

กองสืบสวนสอบสวน มีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และเรื่องที่ผู้บังคัีบบัญชามอบหมาย เพื่อสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง และรายงานผลการสืบสวนและสอบสวน โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น
๑ แผนกพิจารณารายงานและคำร้อง มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน สำนวนการสอบสวนจากส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อการร้องทุกข์ ร้องเรียน รวบรวมข่าวสารหลักฐาน และแบบธรรมเนียมทหารที่เกี่ยวกับเรื่องราวนั้นๆ และดำเนินกรรมวิธีตามระเบียบ และคำสั่งของทางราชการ
๒ แผนกสืบสวนสอบสวน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ การประหยัด การร้องทุกข์ การร้องเรียนที่เกิดขึ้นภายในกองบัญชาการกองทัพไทย หรื่องเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เพื่อสืบสวนและสอบสวนหาข้อเท็จจริงและรายงานผลการสืบสวนและสอบสวน พร้อมทั้งข้อเสนอข้อคิดเห็นให้ผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป