กองตรวจกิจการทั่วไป

             

 พ.อ. สราวุธ  ทองสิมา

  ผอ.กตท.สตป.สจร.ทหาร

กองตรวจกิจการทั่วไป

          มีหน้าที่ตรวจการปฏิบัติราชการ การบริหารของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย เกี่ยวกับการกำลังพลการรักษาความปลอดภัย การสารบรรณ การตรวจติดตามประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตราชการ และตรวจการใช้พลังงานของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย