ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

Vinaora Nivo Slider 3.x

ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.x

กองตรวจกิจการทั่วไป

             

 พ.อ. สราวุธ  ทองสิมา

   ผอ.กตท.สตป.สจร.ทหาร

 

ภารกิจ

          มีหน้าที่ตรวจการปฏิบัติราชการ การบริหารของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย เกี่ยวกับการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย การสารบรรณ การตรวจติดตามประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตราชการ และตรวจการใช้พลังงานของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย