กองตรวจกิจการส่งกำลัง

 กองตรวจกิจการส่งกำลัง

    

 

      พ.อ. โอภาส  ไชยรัตน์

        ผอ.กตส.สตป.สจร.ทหาร

กองตรวจกิจการการส่งกำลัง  มีหน้าที่ ตรวจการปฏิบัติราชการ การบริหารส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย เกี่ยวกับกิจการส่งกำลัง  สิ่งอุปกรณ์ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย