ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

Vinaora Nivo Slider 3.x

ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.x

กองตรวจกิจการส่งกำลัง

     

   พ.อ. โอภาส  ไชยรัตน์

     ผอ.กตส.สตป.สจร.ทหาร

 

ภารกิจ

     มีหน้าที่ตรวจการปฏิบัติราชการ การบริหารราชการของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย เกี่ยวกับการตรวจกิจการส่งกำลัง  สิ่งอุปกรณ์ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย