กองกลาง

       พ.อ. สรัณไชย ผลากุล
         ผอ.กกล.สจร.ทหาร

 

ภารกิจและอัตราการจัด
 


กกล.สจร.ทหาร
 

ภารกิจ
 มีหน้าที่ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการสารบรรณ  การธุรการ  
การกำลังพล  การสถิติและกรรมวิธีข้อมูล  การส่งกำลัง  การพลาธิการ  
การขนส่ง  การสวัสดิการ  การบริการ  และการรักษาความปลอดภัย  มีผู้อำนวยการกองกลางเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ 

๑  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ – ส่ง  แยกเรื่อง  ควบคุม  ตรวจสอบ  รวบรวม  เสนอ  เก็บรักษา  และแจกจ่าย  เอกสารของทางราชการ
๒  เสนอแนะแบบธรรมเนียมงานสารบรรณ  โต้ตอบหนังสือราชการ  และประสานงานกับส่วนราชการทั้งภายใน  และภายนอก 
๓  ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการและกำลังพล  ทำเนียบกำลังพล  ระเบียบวินัยของข้าราชการ  การบันทึกประวัติของข้าราชการ  และพนักงานราชการ 
๔  ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรคำนวณ  และระบบกรรมวิธีข้อมูลในการรวบรวมข้อมูล  เก็บรักษา  พัฒนา  บริการข้อมูล  ตรวจสอบติดตามและปรับปรุงข้อมูล  รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  จัดทำสถิติและประเมินผลข้อมูล  ติดต่อประสานด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในระบบสารสนเทศ 
๕  ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งกำลัง  การพลาธิการ  การขนส่ง  การสวัสดิการ  
และการบริการอื่นๆ  ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่  และครุภัณฑ์  ของสำนักงานจเรทหาร 
๖ ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายใน
ของสำนักงานจเรทหาร  และงานอื่นๆ  ที่มิได้อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง และแผนกใดโดยเฉพาะ 

การจัด  เป็นหน่วยขึ้นตรงสำนักงานจเรทหาร  แบ่งส่วนราชการ  ออกเป็น  ๒  แผนก 
๑  แผนกธุรการและส่งกำลัง 
๒  แผนกกรรมวิธีข้อมูล