ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

Vinaora Nivo Slider 3.x

ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.x

กองกลาง

          

      พ.อ. วิชัย แย้มบู่
     ผอ.กกล.สจร.ทหาร

 

ภารกิจ

          มีหน้าที่ดำเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ การกำลังพล การส่งกำลัง การพลาธิการ การขนส่ง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การสวัสดิการ การรักษาความปลอดภัย และการบริการอื่นๆ

 

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ 

       ๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ – ส่ง แยกเรื่อง ควบคุม ตรวจสอบ รวบรวม เสนอ เก็บรักษา และแจกจ่าย เอกสารของทางราชการ

       ๒. เสนอแนะแบบธรรมเนียมงานสารบรรณ โต้ตอบหนังสือราชการ และประสานงานกับส่วนราชการทั้งภายในและภายนอก

       ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการและกำลังพล ทำเนียบกำลังพล การสวัสดิการ ระเบียบวินัยของข้าราชการ การบันทึกประวัติของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ 

       ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งกำลัง การพลาธิการ การขนส่ง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และการบริการอื่นๆ ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ และครุภัณฑ์ของสำนักงานจเรทหาร 

       ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานจเรทหาร และงานอื่นๆ ที่มิใช่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของกองและแผนกใดโดยเฉพาะ

 

การจัด แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ แผนก 

        ๑. แผนกธุรการและกำลังพล มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ - ส่ง แยกเรื่อง ควบคุม ตรวจสอบ รวบรวม เสนอ เก็บรักษา และแจกจ่ายเอกสารของทางราชการ ตลอดจนการเสนอแนะแบบธรรมเนียมงานสารบรรณ การร่างหนังสือโต้ตอบ และประสานงานกับส่วนราชการทั้งภายในและภายนอก การธุรการ การกำลังพล พิธีการ ทำเนียบกำลังพล การสวัสดิการ ระเบียบวินัยของข้าราชการ การบันทึกประวัติของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ และรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมภายในของสำนักงานจเรทหาร

         ๒. แผนกส่งกำลังและบริการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งกำลัง การพลาธิการ การขนส่ง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และการบริการอื่นๆ ตลอดจนการดูแลรักษาสถานที่ และครุภัณฑ์  ของสำนักงานจเรทหาร