กองแผนและโครงการ


พ.อ. วิชัย แย้มบู่

 ผอ.กผค.สจร.ทหาร
 

 

ภารกิจและอัตราการจัด
 


กผค.สจร.ทหาร

ภารกิจ  กองแผนและโครงการ  มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย  วางแผน  ประสานงาน  จัดทำแผนและโครงการ  ระเบียบและคำสั่ง  เกี่ยวกับการตรวจราชการ  การสืบสวนสอบสวน  การติดตามผลการปฏิบัติราชการ  วิเคราะห์และประเมินค่า  ตลอดจนเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุง  ระเบียบ  คำสั่ง  และแบบธรรมเนียมของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย  และเหล่าทัพ

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ 
-  เสนอแนะนโยบาย  วางแผน  และจัดทำแผนและโครงการเกี่ยวกับการตรวจราชการ              การสืบสวนสอบสวน  การติดตามผลการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการ 
-  จัดทำระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการตรวจราชการ  การสืบสวนสอบสวน ของส่วนราชการ      ในกองบัญชาการกองทัพไทย 
-  วิเคราะห์ผลการตรวจราชการ  และประเมินค่าประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  ตลอดจนเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ  คำสั่ง  และแบบธรรมเนียมในการปฏิบัติราชการ  ของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย  และเหล่าทัพ          

การจัด กองแผนและโครงการ  แบ่งส่วนราชการออกเป็น

-  แผนกแผนและโครงการ  มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย  วางแผน  อำนวยการ  ประสานงาน  กำกับดูแล  จัดทำโครงการ  ติดตามผลเกี่ยวกับการตรวจราชการ  การสืบสวนสอบสวน  และจัดทำระเบียบ  คำสั่ง  เกี่ยวกับการตรวจราชการ  และการสืบสวนสอบสวน  การปฏิบัติราชการ  ตลอดจนเสนอแนะแก้ไข  ปรับปรุง  ระเบียบ  คำสั่ง  และแบบธรรมเนียมของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย  และเหล่าทัพ

-  แผนกประเมินผล  มีหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์  การตรวจราชการ  การสืบสวนสอบสวน  ประเมินค่าประสิทธิภาพ  การปฏิบัติราชการของหน่วย  จัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไข  ปรับปรุง  การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย