ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

Vinaora Nivo Slider 3.x

ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.x

กองแผนและโครงการ

        

   พ.อ. สรัณไชย ผลากุล
     ผอ.กผค.สจร.ทหาร

 

ภารกิจ

            มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย วางแผน ประสานงาน จัดทำแผนและโครงการ ระเบียบและคำสั่ง  เกี่ยวกับการตรวจการปฏิบัติราชการ การสืบสวนสอบสวน การติดตามผลการปฏิบัติราชการ วิเคราะห์  และประเมินค่าประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การสถิติและกรรมวิธีข้อมูล ตลอดจนเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง และแบบธรรมเนียมของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ

 

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ 

         ๑. เสนอแนะนโยบาย วางแผน และจัดทำแผนและโครงการเกี่ยวกับการตรวจราชการ การสืบสวนสอบสวน การติดตามผลการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการ

        . จัดทำระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการตรวจราชการ การสืบสวนและสอบสวนของส่วนราชการ   ในกองบัญชาการกองทัพไทย

        ๓. วิเคราะห์ผลการตรวจราชการ และประเมินค่าประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตลอดจนเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง และแบบธรรมเนียมในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ

        ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรคำนวณ และระบบกรรมวิธีข้อมูล ในการรวบรวมข้อมูล  เก็บรักษา พัฒนา บริการข้อมูล ตรวจสอบ ติดตามและปรับปรุงข้อมูล รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล จัดทำสถิติและประเมินผลข้อมูล ติดต่อประสานด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในระบบสารสนเทศ 

 

การจัด แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ แผนก 

         ๑. แผนกแผนและโครงการ มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล จัดทำโครงการ ติดตามผล  เกี่ยวกับการตรวจราชการ การสืบสวนสอบสวน และจัดทำระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการตรวจราชการ และการสืบสวนสอบสวน การปฏิบัติราชการ ตลอดจนเสนอแนะแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และแบบธรรมเนียม ของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ

        ๒. แผนกกรรมวิธีและประเมินผล มีหน้าที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรคำนวณและระบบกรรมวิธีข้อมูลในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาและประมวลผล พัฒนา และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารข้อมูล การบริหารข้อมูล ตรวจสอบ ติดตามและปรับปรุงข้อมูล รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล จัดทำสถิติและประมวลผลข้อมูล เรียบเรียง แจกแจงข้อมูล และติดต่อประสานด้านข้อมูล เกี่ยวข้องกับงานในระบบสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบทีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์การตรวจการปฏิบัติราชการ การสืบสวนสอบสวน ประเมินค่าประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วย จัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย