กองแผนและโครงการ

        

   พ.อ. สรัณไชย ผลากุล
     ผอ.กผค.สจร.ทหาร

 

ภารกิจ

            มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย วางแผน ประสานงาน จัดทำแผนและโครงการ ระเบียบและคำสั่ง  เกี่ยวกับการตรวจการปฏิบัติราชการ การสืบสวนสอบสวน การติดตามผลการปฏิบัติราชการ วิเคราะห์  และประเมินค่าประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การสถิติและกรรมวิธีข้อมูล ตลอดจนเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง และแบบธรรมเนียมของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ

 

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ 

         ๑. เสนอแนะนโยบาย วางแผน และจัดทำแผนและโครงการเกี่ยวกับการตรวจราชการ การสืบสวนสอบสวน การติดตามผลการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการ

        . จัดทำระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการตรวจราชการ การสืบสวนและสอบสวนของส่วนราชการ   ในกองบัญชาการกองทัพไทย

        ๓. วิเคราะห์ผลการตรวจราชการ และประเมินค่าประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตลอดจนเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง และแบบธรรมเนียมในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ

        ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรคำนวณ และระบบกรรมวิธีข้อมูล ในการรวบรวมข้อมูล  เก็บรักษา พัฒนา บริการข้อมูล ตรวจสอบ ติดตามและปรับปรุงข้อมูล รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล จัดทำสถิติและประเมินผลข้อมูล ติดต่อประสานด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในระบบสารสนเทศ 

 

การจัด แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ แผนก 

         ๑. แผนกแผนและโครงการ มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล จัดทำโครงการ ติดตามผล  เกี่ยวกับการตรวจราชการ การสืบสวนสอบสวน และจัดทำระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการตรวจราชการ และการสืบสวนสอบสวน การปฏิบัติราชการ ตลอดจนเสนอแนะแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และแบบธรรมเนียม ของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ

        ๒. แผนกกรรมวิธีและประเมินผล มีหน้าที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรคำนวณและระบบกรรมวิธีข้อมูลในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาและประมวลผล พัฒนา และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารข้อมูล การบริหารข้อมูล ตรวจสอบ ติดตามและปรับปรุงข้อมูล รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล จัดทำสถิติและประมวลผลข้อมูล เรียบเรียง แจกแจงข้อมูล และติดต่อประสานด้านข้อมูล เกี่ยวข้องกับงานในระบบสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบทีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์การตรวจการปฏิบัติราชการ การสืบสวนสอบสวน ประเมินค่าประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วย จัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย