ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

Vinaora Nivo Slider 3.x

ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.x

คู่มือและแนวทางการปฏิบัติราชการ

 

  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ สจร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แผนการปฏิบัติราชการ สจร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 

-คู่มือการปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 2563

- คู่มือปฏิบัติงาน กผค.สจร.ทหาร 2563
-
 คู่มือการปฏิบัติกระบวนการสืบสวนสอบสวน

- (ร่าง) มาตรการประหยัดพลังงานของ บก.ทท. 62
- หัวข้อการตรวจการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดการใช้พลังงาน
- แผนการตรวจการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
- หัวข้อการตรวจการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
- แผนการตรวจการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 (30 เม.ย.61)
- แผนการตรวจการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561  

คู่มือการตรวจการปฏิบัติราชการ

แผนการตรวจการปฏิบัติราชการประจำปี 2561
แผนการปฏิบัติราชการของ สจร.ทหาร 4 ปี (2559 - 2562)
หัวข้อการตรวจการปฏิบัติราชการ  
แนวทางการตรวจการปฏิบัติราชการของ สจร.ทหาร
ขั้นตอนการตรวจ