คู่มือและแนวทางการปฏิบัติราชการ

     
 

- คู่มือปฏิบัติงาน กผค.สจร.ทหาร 2563
-
 คู่มือการปฏิบัติกระบวนการสืบสวนสอบสวน

- (ร่าง) มาตรการประหยัดพลังงานของ บก.ทท. 62
- หัวข้อการตรวจการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดการใช้พลังงาน
- แผนการตรวจการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
- หัวข้อการตรวจการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
- แผนการตรวจการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 (30 เม.ย.61)
- แผนการตรวจการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561  
คู่มือการตรวจการปฏิบัติราชการ
แผนการตรวจการปฏิบัติราชการประจำปี 2561
แผนการปฏิบัติราชการของ สจร.ทหาร 4 ปี (2559 - 2562)
หัวข้อการตรวจการปฏิบัติราชการ  
แนวทางการตรวจการปฏิบัติราชการของ สจร.ทหาร
ขั้นตอนการตรวจ