พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท

คําสั่งกรมราชองครักษ (เฉพาะ) ที่ /๖๐ เรื่อง ใหราชองครักษเวรและนายตํารวจราชสํานักเวร

ปฏิบัติหนาที่เวรประจําพระองคสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทั้งนี้บุคคลลําดับที่ ๑ – ๒๔ ใหไปรายงานตัว ณ อาคาร ๑/๔ กรมราชองครักษ สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพ ฯและผูที่มีรายชื่อในลําดับ ๑ – ๘ พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท ใหไปรายงาน ตัวที่อาคารบริการวังหลัก ๔ อ พระที่นั่งอัมพรสถาน ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ

ประจำเดือน เม.ย.๖๐