พระตำหนัก ทิพย์พิมาน

คําสั่งกรมราชองครักษ (เฉพาะ) ที่ /๖๐ เรื่อง ใหราชองครักษเวรและนายตํารวจราชสํานักเวร

ปฏิบัติหนาที่เวรประจําพระองค ณ พระตําหนักทิพยพิมาน อ.ปากชอง จว.นครราชสีมา

ประจำเดือน เม.ย.๖๐