ที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักงานจเรทหาร

 127 ม.3 กองบัญชาการกองทัพไทย  สำนักงานจเรทหาร อาคาร 6 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

เบอร์โทรศัพท์,  เบอร์โทรสาร 02-575-6523