ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

Vinaora Nivo Slider 3.x

ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.x

ประวัติสำนักงานจเรทหาร

  

        กิจการจเรของกองทัพไทย ได้เริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์ทรงแต่งตั้ง “กรมจเรทัพบก” เป็นครั้งแรก เมื่อ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช    เจ้าฟ้ามหาวชิรวุธสยามมกุฎราชกุมาร ดำรงตำแหน่งจเรทัพบก เป็นพระองค์แรก มีหน้าที่ทรงตรวจราชการทหารบกทั่วไป พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งนี้ตลอดมาจนขึ้นครองราชย์สมบัติ (รัชกาลที่ ๖) ในปี ๒๔๕๓ ได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรม  วงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธวงศ์วรเดช ทรงดำรงตำแหน่งจเรทัพบกสืบแทน    ต่อมาได้มีการปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของจเร  ทัพบกหลายครั้ง จนในที่สุดก็ให้แต่ละเหล่าทัพจัดระบบ กิจการจเรขึ้นเองตราบเท่าทุกวันนี้

 

        กิจการจเรของกองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๒ เป็น “สำนักงานจเรทหาร” (สจร.ทหาร) เทียบเท่าหน่วยระดับกรม ขึ้นตรงสำนัก    ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย ให้มีภารกิจในการตรวจราชการ ติดตามผล ประเมินค่าการปฏิบัติราชการ ประสิทธิภาพการบริหารราชการของส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนการสืบสวนสอบสวนและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมีจเรทหาร เป็นผู้บังคับหน่วย