ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

Vinaora Nivo Slider 3.x

ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.x

ภารกิจ

 

                มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน และดำเนินการตรวจการปฏิบัติราชการ สืบสวน

และสอบสวนเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการบริหารราชการ ประเมินค่า ติดตามผลการปฏิบัติราชการของ

ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนการสืบสวนสอบสวน และพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียน และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีจเรทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ