ภารกิจ

ภารกิจ

                มีหน้าที่พิจารณาเสนอความคิดเห็น วางแผน และดำเนินการตรวจราชการ สืบสวนและสอบสวนเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการบริหารราชการ ประเมินค่า ติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนการสืบสวนสอบสวน และพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนและเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีจเรทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ