ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

Vinaora Nivo Slider 3.x

ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.x

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ

 

                ๑. เสนอแนะนโยบาย วางแผน จัดทำโครงการในการตรวจราชการ การปฏิบัติราชการ

และการบริหารราชการ

                ๒. ตรวจราชการ ติดตามผลประเมินค่าการปฏิบัติราชการ ประสิทธิภาพการบริหารราชการของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย

                ๓. เสนอแนะการปฏิบัติราชการและการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง และแบบธรรมเนียม

ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ

                ๔. ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ

กองบัญชาการกองทัพไทย

                ๕. ตรวจการใช้พลังงานของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย

                ๖. รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และเรื่องที่ผู้บัญชาการมอบหมายเพื่อสืบสวนและสอบสวนหาข้อเท็จจริง ตลอดจนรายงานผลการสืบสวนและสอบสวนเกี่ยวกับข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และพิจารณาสั่งการต่อไป

                ๗. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ