ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ

 

  1. เสนอแนะนโยบาย วางแผน จัดทำโครงการในการตรวจราชการ การปฏิบัติราชการ และการบริการราชการ
  2. ตรวจราชการ ติดตามผลประเมินค่าการปฏิบัติราชการ ประสิทธิภาพการบริหารราชการของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
  3. เสนอแนะการปฏิบัติราชการและการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง และแบบธรรมเนียมในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ
  4. ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
  5. ตรวจการใช้พลังงานของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
  6. รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และเรื่องที่ผู้บัญชาการมอบหมายเพื่อสืบสวนและสอบสวนหาข้อเท็จจริง ตลอดจนรายงานผลการสืบสวนและสอบสวนเกี่ยวกับข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และพิจารณาสั่งการต่อไป
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ