ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

Vinaora Nivo Slider 3.x

ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.x

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สจร.ทหาร

 

                สำนักงานจเรทหาร ขอประกาศเจตจำนงว่า จะบริหารงานตามภารกิจของหน่วยภายใต้หลัก  ธรรมาภิบาลด้วยความรู้ความสามารถความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริตและจะปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยจะดำเนินการ ดังนี้

                ๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละประโยชน์สุขส่วนตน เพื่อความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
                ๒. บริหารงานโดยยึดมั่นในกฏ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแบบธรรมเนียมของทหารอย่างเคร่งครัด และจะยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป้นธรรม โดยจะปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามพันธกิจของหน่วยด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ และจะบริหาจัดการทรัพยากรของหน่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมอย่างคุ้มค่าโปร่งใสเป็นธรรม และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
                ๓. มุ่งพิทักษ์และรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักและจะไม่ยินยอมให้มีการดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม หรือการกระทำอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
                ๔. บริหารและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาในโครงการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
                ๕. เสริมสร้างจิตสำนึกกำลังพลให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และค่านิยมทางวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ อีกทั้งจะดำเนินการจัดการที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนอย่างเหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม โดยมิชักช้า
                ๖. ปฏิเสธทุกรกรณี ในการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่น นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฏหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด