ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

Vinaora Nivo Slider 3.x

ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.x

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมสำนักงานจเรทหาร

                   แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานจเรทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลุ่มงาน เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/กิจกรรม/

หน่วยรับผิดชอบ วงเงินงบประมาณ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพสำนักงานจเรทหาร

แผนที่กลุ่มงาน ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี ของ สำนักงานจเรทหาร พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

เพื่อให้สนองตอบต่อเป้าประสงค์และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงาน

จเรทหาร โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

 

วิสัยทัศน์

              เป็นองค์กรหลักด้านการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และระบบงาน DIGITAL พ.ศ.๒๕๖๕

           

พันธกิจ

                   ๑. ตรวจการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย

                 ๒. สืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง เรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

                 ๓. ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย

 

ค่านิยม

เที่ยงตรง    เป็นแบบอย่างที่ดี    มีวินัย    เชื่อถือได้