ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

Vinaora Nivo Slider 3.x

ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.x

นโยบาย จร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

นโยบาย จร.ทหาร

        ๑. ให้กำลังพลทุกนาย น้อมนำพระราชปณิธาน ๕ มาปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

        ๒. ข้าราชการ สจร.ทหาร จะต้องยึดมั่นในเจตนารมณ์ความรักชาติ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และ      จิตวิญญาณการเป็นทหารอาชีพ มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และเป็นทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     และให้นำเจตนารมณ์นี้  ไปถ่ายทอดขยายผลในโอกาสการไปตรวจการปฏิบัติราชการ

        ๓. ให้ นขต.สจร.ทหาร ดำเนินการตามภารกิจของตนเองด้วยความตั้งใจในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน ที่ส่งผล  ต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของหน่วย

        ๔. การปลูกฝังอุดมการณ์ทางทหาร ปกป้องและส่งเสริมเกียรติภูมิของชาติไทยในทุกโอกาส มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยึดมั่นในระเบียบวินัยทหาร ปฏิบัติตนตามแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด

        ๕. แนวทางการทำงานของผู้บังคับบัญชาทุกส่วน ให้ความสำคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชา กำกับดูแลกำลังพล และครอบครัว ให้ตระหนักถึงชื่อเสียงของหน่วยเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการใช้สื่อโซเซียลมีเดีย คำนึงถึงความเหมาะสม เมื่อเกิดปัญหาให้ทุกคนแก้ปัญหาร่วมกัน การแก้ปัญหาให้กำลังพล และในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี 

        ๖. ให้ผู้ตรวจการปฏิบัติราชการของ สจร.ทหาร ทราบถึงแบบธรรมเนียมการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจในแต่ละหน่วย ที่มีความแตกต่างกัน และให้ระวังเรื่องรับของสินน้ำใจจากหน่วยรับตรวจ โดยให้ดูที่เจตนา  การต้อนรับของหน่วย และต้องระมัดระวังเรื่องการเรียกรับของจากหน่วยรับตรวจ

 

นโยบายทั่วไป

        ๑.  การพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ความเร่งด่วนสูงสุดในการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ป้องกันการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่พระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจ    ที่สำคัญและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        ๒. การบริหารจัดการหน่วย บริหารจัดการทรัพยากรอย่างทันสมัย พัฒนาขีดความสามารถกำลังพลให้ปฏิบัติงานตามตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า

        ๓. การปฏิบัติราชการ จะต้องปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจของหน่วย ให้มีมาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

        ๔. เสริมสร้างให้กำลังพลมีขวัญและกำลังใจ มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีความสามัคคี รักและภูมิใจ      ในจิตวิญญาณความเป็นทหารอาชีพ  คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นสำคัญ 

        ๕. เน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยยึดหลักประสานงาน ประสานสัมพันธ์ ประสานประโยชน์ เพื่อให้เกิดความสามัคคี มีความสุขในการทำงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

        ๖. พัฒนากำลังพลทุกระดับให้มีความพร้อม ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพิ่มพูนความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง ตามระเบียบราชการ สร้างเสริมกำลังพลให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  เคร่งครัดในระเบียบวินัย และอุดมการณ์ทางทหาร พร้อมส่งเสริมการศึกษาของกำลังพล 

 

นโยบายเฉพาะ

         ๑. ด้านการบริหารหน่วย

            ๑.๑ ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของผู้บัญชาการ      ทหารสูงสุด อย่างเคร่งครัด

            ๑.๒ กำลังพลทุกนายต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด

            ๑.๓ การปรับย้ายกำลังพล ให้ยึดหลักคุณธรรม ความรู้ และความสามารถ

            ๑.๔ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของกำลังพล

            ๑.๕ ให้กำลังพลทุกนายตรวจสุขภาพประจำปี รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายและการกีฬา โดยให้มีการทดสอบร่างกายอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

            ๑.๖ ปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการของกำลังพลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการรักษาความ  ปลอดภัยที่เข้มงวด ปลอดอบายมุขและอาชญากรรมทุกชนิด

            ๑.๗ หน่วยขึ้นตรงของสำนักงานจเรทหาร ต้องยึดถือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และการปฏิบัติงาน  ตามสายการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

            ๑.๘ ให้ สจร.ทหาร เป็นหน่วยงานต้นแบบในด้านความซื่อสัตย์ สุจริต

            ๑.๙ สร้างความรัก ความสามัคคี ของบุคลากรในองค์กร รู้จักเมตตา ให้อภัยซึ่งกันและกัน

            ๑.๑๐ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ดูแลขวัญและกำลังใจ สิทธิ  อันพึงมีพึงได้ รวมทั้งสอดส่องดูแลในเรื่องการประพฤติมิชอบ  เช่น การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด    การกู้ยืมเงิน ตลอดจนการผิดระเบียบวินัยทหาร

            ๑.๑๑ ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องตั้งใจทำงานและเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด   อยู่ในทำนองคลองธรรม และมีจริยธรรม

 

          ๒. ด้านแผนการปฏิบัติงาน

              ๒.๑ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุมกำกับดูแล การตรวจการปฏิบัติราชการ    การสืบสวนสอบสวน การประเมินค่าประสิทธิภาพการบริหารราชการ และอื่นๆ ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

              ๒.๒ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน และบูรณาการแผนงานภายในหน่วยงาน และระหว่าง    หน่วยงานให้เกิดความประสานสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ

              ๒.๓ ศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลแผนงาน เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสม   ต่อสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา

              ๒.๔ พัฒนาด้านสารสนเทศและฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยให้มีประสิทธิภาพ   และทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน   

 

            ๓. ด้านการตรวจการปฏิบัติราชการ

               ๓.๑ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อป้องปรามและป้องกันมิให้เกิดการกระทำที่จะส่อไปในทางทุจริต

               ๓.๒ ตรวจราชการในลักษณะชี้แจง แนะนำ ให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ  ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจง คำแนะนำประกาศ บันทึกสั่งการของผู้บังคับบัญชา โดยดำเนินการอย่างสร้างสรรค์  มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานกับหน่วยรับตรวจ

               ๓.๓  ตรวจการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน บก.ทท. อย่างมีประสิทธิภาพ  ยึดมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรี โดยเน้นการตรวจที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ตลอดจนความคุ้มค่าของงบประมาณที่    ได้รับ  และสามารถวัดผลสำเร็จของการปฏิบัติได้อย่างแท้จริง                                        

               ๓.๔ จัดทำคู่มือการตรวจ และหัวข้อการตรวจให้เป็นปัจจุบัน ชัดเจนเป็นระบบแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี  โดยมีการประเมินค่าผลการตรวจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมีการจัดอันดับหน่วยรับตรวจ เพื่อรับรางวัลจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูง

               ๓.๕ ด้านการตรวจตามมาตรการประหยัดการใช้พลังงาน กองบัญชาการกองทัพไทย เร่งรัด กวดขัน การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดการใช้พลังงานกองบัญชาการกองทัพไทยอย่างจริงจังและ    ต่อเนื่อง ตามคู่มือการตรวจตามมาตรการประหยัดการใช้พลังงานของสำนักงานจเรทหาร และนโยบาย    ผู้บัญชาการทหารสูงสุด อย่างเคร่งครัด                                           

               ๓.๖ ด้านการสืบสวนสอบสวน สืบสวนสอบสวนตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมทหารด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีคุณธรรมบนพื้นฐานข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่ปรากฏ  เน้นการสืบสวนสอบสวนเชิงรุก เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน การกระทำที่จะส่อไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบที่จะเกิดขึ้น

                 ๓.๗ ด้านงบประมาณ

                       ๓.๗.๑ ดำเนินการด้านงบประมาณ ให้รวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่า โดยเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเป้าหมายของกองบัญชาการกองทัพไทย

                       ๓.๗.๒ ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส คุ้มค่า

                       ๓.๗.๓ ให้ดำเนินการบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง และมีธรรมาภิบาล

                  ๓.๘ ด้านการควบคุมภายใน

                         ๓.๘.๑ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓

                         ๓.๘.๒ ติดตามประเมินผล และรายงานการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของหน่วยตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด เน้นการควบคุม และการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจหลัก และภารกิจ  ที่สนับสนุนภารกิจหลัก

 

               ๔. นโยบายด้านอื่นๆ

                   ๔.๑ ฝึกอบรมกำลังพลให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยที่ดี ปฏิบัติตนถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำความดี และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการหน่วยอื่น  ในฐานะที่เป็นหน่วยทำการตรวจวินัยของกำลังพล

                    ๔.๒ ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดงบประมาณ รณรงค์และปลูกฝังให้กำลังพลมีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน

                    ๔.๓ การทำงาน ให้กำลังพลทุกนายร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถโดยยึดหลัก รวดเร็ว ถูกต้องยุติธรรม โปร่งใส

                    ๔.๔ การสวัสดิการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบสิทธิกำลังพลและการสวัสดิการอื่นๆ มิให้เกิดความล่าช้า เกิดผลเสียต่อกำลังพลภายในหน่วย ตลอดจนพยายามเสริมสร้างและสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวให้ดีขึ้นในทุกโอกาส เพื่อให้เกิดขวัญ กำลังใจ และประโยชน์สูงสุดต่อกำลังพลของหน่วย

-----------------------------------------