ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.x

ข่าวประชาสัมพันธ์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

 ทดสอบๆ โมดู html

กิจกรรม สจร.ทหาร

   

1

 

2

สำนักงานจเรทหาร

                         

 

          ข้อมูลพื้นฐาน
                     O1 โครงสร้างหน่วยงาน
                     O2 ข้อมูลผู้บริหาร
                     O3 อำนาจหน้าที่
                     O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
                     O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
                     O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
          ข่าวประชาสัมพัมธ์ 
                     O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
          การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
                     O8 Q&A
                     O9 Social Network
         
          แผนดำเนินงาน 
                     O10 แผนดำเนินงานประจำปี
                     O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน

                              (1) สรุปเรื่องที่ตรวจพบในหน้าที่ สจร.ทหาร ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)

                              (2) การรายงานผลการปฏิบัติงานแหละผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2

                     O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                               (1) สรุปผลคะแนนการตรวจการปฏิบัติราชการและการประเมินความพึงพอใจ

                               (2) สรุปเรื่องตรวจพบในหน้าที่ของ สจร.ทหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รอบ 12 เดือน

          การปฏิบัติงาน 
                     O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
          แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
                     O14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                     O15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
                     O16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
          การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
                     O17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
                     O18 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                     O19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
                     O20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ที่ผ่านมา)
 
          การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                     O21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                     O22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                     O23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                     O24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

                              (1) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ วงรอบที่ 1-62 (1 ต.ค.61-31มี.ค.62)

                              (2) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ วงรอบที่ 2-62 (1 เม.ย.-30ก.ย.62)

 
          การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
                     O25 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                     O26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                     O27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
                     O28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                     O29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
          เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
                     O30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
                     O31  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
          การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
                     O32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
                     O33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
          การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
                     O34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
          แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
                     O35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
                     O36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน
                     O37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
          มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
                     O38 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
                         (1) คำสั่งสำนักงานจเรทหาร ที่ 47-61 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สจร.ทหาร
                         (2) คำสั่งสำนักงานจเรทหาร ที่ 48-61 แต่งตั้งจนท.ศูนย์สารสนเทศ สจร.ทหาร
                     O39 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
                     O40 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
                     O41 มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต
                     O42 มาตรการป้องกันการรับสินบน
                     O43 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
                     O44 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ