ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.x

ข่าวประชาสัมพันธ์

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

 ทดสอบๆ โมดู html

กิจกรรม สจร.ทหาร

   

1

 

2

สำนักงานจเรทหาร

ปีงบประมาณ 2563

                         

 

          

ข้อมูลพื้นฐาน

                     O1 โครงสร้างหน่วยงาน

                     O2 ข้อมูลผู้บริหาร

                     O3 อำนาจหน้าที่

                     O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

                     O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

                     O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

          ข่าวประชาสัมพัมธ์ 

                     O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

          การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

                     O8 Q&A

                     O9 Social Network

         

          แผนดำเนินงาน 

                     O10 แผนดำเนินงานประจำปี

                     O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน

                     O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

          การปฏิบัติงาน 

                     O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

          แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

                     O14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                     O15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

                     O16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                               (1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้งานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

                               (2) สรุปข้อมูลใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

 

          การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

                     O17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

                     O18 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                     O19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                     O20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ที่ผ่านมา)

 

          การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

                     O21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                     O22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                     O23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                     O24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

                              (1) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ วงรอบที่ 1-62 (1 ต.ค.61-31มี.ค.62)

                              (2) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ วงรอบที่ 2-62 (1 เม.ย.-30ก.ย.62)

 

          การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

                     O25 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                     O26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                     O27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

                     O28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                     O29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                              (1) สรุปเรื่องที่หน่วยให้ความสำคัญเพื่อเป้นข้อมูลในการตรวจการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                              (2) แบบสอบถามความพึ่งพอใจในด้านการให้บริการของหน่วย สจร.ทหาร

 

          เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

                     O30  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                     O31  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                              (1) จร.ทหาร นโยบายในการดำเนินด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สจร.ทหาร

                              (2) จร.ทหาร กรุณาบรรยายให้ความรู้แก่กำลังพล สจร.ทหาร เรื่องการสร้างจิตสำนึก และภูมิคุ้มกันด้วยบทเรียนคดีด้านทุจริตประพฤติมิชอบ

 

          การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

                     O32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

                              (1) ขออนุมตัืจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สจร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                              (2) แผนบริหารความเสี่ยง สจร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                     O33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

          การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

                     O34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

          แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

                     O35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

                     O36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน

                     O37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

          มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

                     O38 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

                         (1) คำสั่งสำนักงานจเรทหาร ที่ 47-61 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สจร.ทหาร

                         (2) คำสั่งสำนักงานจเรทหาร ที่ 48-61 แต่งตั้งจนท.ศูนย์สารสนเทศ สจร.ทหาร

                         (3) คำสั่งสำนักงานจเรทหาร ที่ 48-61 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไซเบอร์ สจร.ทหาร

                     O39 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

                     O40 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

                     O41 มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต

                     O42 มาตรการป้องกันการรับสินบน

                     O43 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

                     O44 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ