ผู้บังคับบัญชา

Vinaora Nivo Slider 3.x

ข่าวประชาสัมพันธ์

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

จัดซื้อจัดจ้าง

 

 

VDO สำนักงานจเรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

 

ITA สจร.ทหาร 63

สำนักงานจเรทหาร

ปีงบประมาณ 2563

                         

     ข้อมูลพื้นฐาน

         O1 โครงสร้างหน่วยงาน

         O2 ข้อมูลผู้บริหาร

         O3 อำนาจหน้าที่

         O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

         O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

         O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

    ข่าวประชาสัมพัมธ์ 

         O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

         O8 Q&A

         O9 Social Network

         

     แผนดำเนินงาน 

         O10 แผนดำเนินงานประจำปี

         O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน

         O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

     การปฏิบัติงาน 

         O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

         O14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

         O15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

         O16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

              ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                   (1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้งานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

                   (2) สรุปข้อมูลใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

              ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                   (1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้งานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

                   (2) สรุปข้อมูลใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

 

     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

         O17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

         O18 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

         O19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

         O20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ที่ผ่านมา)

 

     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

         O21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         O22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         O23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

              (1) หลักเกณฑ์ปรับย้ายกำลังพลและการช่วยปฏิบัติราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย

              (2) ระเบียบประเมินผลการปฏิบัติราชการกำลังพล กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2562

              (3) ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยบุคคลดีเด่น พ.ศ.2561

              (4) ขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จประจำปีของข้าราชการและลูกจ้าง

         O24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

              (1) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ วงรอบที่ 1-63 (1 ต.ค.62-31มี.ค.63)

              (2) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ วงรอบที่ 2-63 (1 เม.ย.-30ก.ย.63)

 

     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

         O25 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

              (1) คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สจร.ทหาร

              (2) คู่มือการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ ของ สจร.ทหาร

         O26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

         O27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

         O28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

         O29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

              (1) สรุปเรื่องที่หน่วยให้ความสำคัญเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

              (2) สรุปผลการประเมินความพึ่งพอใจในด้านการบริการให้บริการ ประจำปี 2563

              (3) รายงานผลการปฏิบัติของชุดแนะนำความรู้

 

     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

         O30  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

         O31  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

              (1) จร.ทหาร นโยบายในการดำเนินด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สจร.ทหาร และมี หน.นขต.สจร.ทหาร เข้ารับฟังแนวทาง

              (2) จร.ทหาร กรุณาบรรยายให้ความรู้แก่กำลังพล สจร.ทหาร เรื่องการสร้างจิตสำนึก และภูมิคุ้มกันด้วยบทเรียนคดีด้านทุจริตประพฤติมิชอบ

 

     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

         O32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

              (1) รายงานการวิเคระห์ความเสี่ยง

              (2) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สจร.ทหาร

              (3) แผนบริหารความเสี่ยง สจร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

              (4) แผนการตรวจสอบภายใน สจร.ทหาร

         O33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

              (1) สรุปผลการตรวจสอบภายใน

              (2) รายงานผลการตรวจสอบภายใน สจร.ทหาร

              (3) รายงานผลการควบคุมภายใน

 

     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

         O34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

         O35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

         O36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน

         O37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

     มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

         O38 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

              (1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สจร.ทหาร

              (2) แต่งตั้งจนท.ศูนย์สารสนเทศ สจร.ทหาร

              (3) ประกาศ สจร.ทหาร เรื่อง นโยบายควมมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562

         O39 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

         O40 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

         O41 มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต

         O42 มาตรการป้องกันการรับสินบน

         O43 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

         O44 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ