รายนามอดีตผู้บังคับบัญชา สจร.ทหาร

    พล.ท. ทวีศักดิ์  สุรรณทัต
    ๑ เม.ย.๓๒ - ๓๐ ก.ย.๓๒

 

พล.ท. ประยูร  พงษ์นิทรัพย์
๑ ต.ค.๓๒ - ๑ ต.ค.๓๔

พล.ท. อดิศร  ศุภสมุทร
๒ ต.ค.๓๔ - ๓๐ ก.ย.๓๖

พล.ท. สมเจตน์  ทรัพย์สมบูรณ์
๑ ต.ค.๓๖ - ๓๐ ก.ย.๓๘

 

พล.ท. เกษม  นภาสวัสดิ์
๑ ต.ค.๓๘ - ๓๐ ก.ย.๓๙

พล.ท. วัลลภ  สายแสงทอง
๑ ต.ค.๓๙ - ๓๑ มี.ค.๔๒

พล.ท. เสรี  ดีระพัฒน์
๑ เม.ย.๔๒ - ๓๐ ก.ย.๔๓

 

พล.ท. ชัยนันท์  อาจวงษ์
๑ ต.ค.๔๓ - ๓๐ ก.ย.๔๕

พล.ท. ฉัตรเฉลิมพล  บุศยกุล
๑ ต.ค.๔๕ - ๓๐ ก.ย.๔๗

พล.ท. มนตรี  สังขปรีชา
๑ ต.ค.๔๗ - ๓๐ ก.ย.๔๗

 

พล.ท. วสิษฐ์ธร  สุขสภา
๑ ต.ค.๔๘ - ๓๐ ก.ย.๔๙

 พล.ท.ภุชงค์  ขุนทอง
๑ ต.ค.๔๙ - ๓๐ ก.ย.๕๐

     พล.ท. ภุชงค์  รัตนวรรณ            ๑ ต.ค.๕๐ - ๓๑ มี.ค.๕๑

      พล.ท. นิพนธ์  สุบงกฎ              ๑ เม.ย.๕๑ - ๓๐ ก.ย.๕๒

พล.ท. เชาวฤทธิ์  ประภาจิตร
๑ ต.ค.๕๒ - ๒๐ ก.ย.๕๓

     พล.ท. วิทวัส  บุญยสัมพันธ์ุ          ๑ ต.ค.๕๓ - ๓๐ ก.ย. ๕๔  

 
     พล.ท. โสภณ  ก้อนแก้ว
    ๑ ต.ค.๕๔ - ๓๐ ก.ย.๕๕


       พล.ท. ธวัชชัย  บุญศรี
     ๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๖


       พล.ท. นริศ  วงศ์สิงห์
    ๑ ต.ค.๕๖  - ๓๐ ก.ย.๕๗

       พล.ท. รักบุญ  มนต์สัตตา            ๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๙

          พล.ท. อนุศักดิ์  เผ่านาค                ๑ ต.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐

 

       พล.ท. ชนินท์  โตเลี้ยง
    ๑ ต.ค.๖๐ - ๓๑ มี.ค.๖๑

 

   พล.ท. ธรรมนูญ  เชี่ยวการปราบ
    ๑ เม.ย.๖๑ - ๓๑ มี.ค.๖๒

 

            พล.ท. ธีระ  ญาณวโร                ๑ เม.ย.๖๒ - ๓๑ มี.ค.๖๔